English Nederlands

Vereniging

De Fysisch-Mathematische Faculteitsvereniging beschouwt als haar oprichtingsdatum 5 november 1959. Met haar ruim 700 leden is ze de vereniging voor de bacheloropleidingen Technische Wiskunde, Wiskunde, Technische Natuurkunde, Natuurkunde, Sterrenkunde en alle daarop aansluitende masteropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Verbreding en verdieping

De vereniging streeft een drietal doelstellingen na. De eerste doelstelling van de vereniging is dat zij wil bijdragen aan de verbreding van de wetenschappelijke vorming van haar leden. Dit gebeurt onder andere door het organiseren van diverse activiteiten op wetenschappelijk gebied, zoals excursies, lezingen en symposia.

Sociale activiteiten met staf en student

De tweede doelstelling is het bevorderen van contacten tussen studenten onderling en tussen studenten en wetenschappelijke staf. Dit eerste wordt verwezenlijkt door het organiseren van informele activiteiten, zoals borrels, feesten en filmavonden. Het doel van deze activiteiten is om medestudenten beter te leren kennen en bovendien veel plezier te maken. Het is een ideale manier om nieuwe mensen in een vreemde stad te leren kennen. De propedeuse-uitreiking van wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde is een goed voorbeeld van een activiteit waarbij staf en studenten samenwerken. Ook het jaarlijkse voetbaltoernooi en de barbecue zijn laagdrempelige activiteiten waarbij het contact tussen studenten en staf wordt bevorderd. Bij buitenlandse reizen binnen en buiten Europa gaat ook altijd wetenschappelijk personeel mee en dit wordt door zowel de docenten als studenten als erg positief ervaren.

Beroepsoriëntatie en studieondersteuning

De laatste doelstelling is het behartigen van de belangen van de leden; voor zover die betrekking hebben op hun studie of toekomstige werkomgeving. Activiteiten zoals bedrijfsbezoeken en bedrijvendagen voor bètastudenten (de Bèta-bedrijvendagen) horen in dit rijtje thuis. De FMF neemt ook deel aan de landelijke studentenoverleggen SPIN (Studenten Physica In Nederland) en het WISO (Wiskunde en Informatica Studieverenigingen Overleg) om gezamenlijke belangen te behartigen. Binnen Groningen wordt het contact met andere Faculteitsverenigingen onderhouden via het FVOG (Faculteitsverenigingen Overlegorgaan Groningen).

Verder ondersteunt de vereniging de studievoortgang van haar leden door het aanbieden van studieboeken met korting. Met de uitgebreide tentamenbank kunnen studenten zich uitstekend voorbereiden op hun tentamens en toetsen. Dit archief is voor alle studenten toegankelijk.