English Nederlands

Rectificatie

Back to overview

Created on: January 21, 2020 at 11:24 AM

Geachte FMF-leden,

In de ALV-stukken van de GMA van 7 september 2017 hebben wij ons beschuldigend en op ongepaste wijze uitgelaten over FMF-lid Natascha Koelewijn.

Door de Rechtbank Noord Nederland is geoordeeld dat deze uitlatingen (een beschuldiging van een strafbaar feit) onrechtmatig zijn jegens voornoemd lid. Ten onrechte is door FMF inbreuk gemaakt op het recht op de eerbiediging van haar persoonlijke levenssfeer en haar eer en goede naam aangetast. FMF neemt onrechtmatige uitlatingen jegens Natascha Koelewijn hierbij terug.

FMF is door de Rechtbank Noord Nederland veroordeeld om deze rectificatie te plaatsen.

Hoogachtend,
het FMF-bestuur