English Nederlands

Medezeggenschap

Back to Faculteit en Universiteit

De RUG kent een uitgebreid stelsel van medezeggenschap voor studenten. De medezeggenschap is gekoppeld aan bestuurlijke organen op drie niveaus. Op elk niveau is een bestuur of directeur. Elk bestuur of directeur voert overleg met een medezeggenschapsorgaan. De medezeggenschap aan de RUG berust op het principe van ongedeelde medezeggenschap. Dit houdt in dat studenten en medewerkers in hetzelfde medezeggenschapsorgaan vertegenwoordigd zijn en dat beide geledingen samen het overleg voeren met het bestuur. Een goed georganiseerde medezeggenschap is van groot belang voor het functioneren van de universiteit en draagt bij aan het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. Daarom volgt hieronder een overzicht van de verschillende medezeggenschapsorganen.

Medezeggenschap op opleidingsniveau

Elke opleiding heeft een opleidingscommissie (OC). De opleidingscommissies, bestaande uit benoemde studenten en stafleden, zijn belast met de bewaking van de kwaliteit van de betreffende opleiding. De commissie heeft tot taak:

  • advies uit te brengen over de onderwijs- en examenregeling
  • het jaarlijks beoordelen van de wijze van uitvoering van de onderwijs- en examenregeling
  • het desgevraagd of uit eigen beweging advies uitbrengen aan het opleidingsbestuur en de decaan over alle aangelegenheden betreffende het onderwijs in de opleiding.

De OC verzamelt ook regelmatig feedback over de vakken onder de studenten. De OC Wiskunde organiseert daartoe eenmaal per periode de Mathmatical Feedback Meeting (MFM). De FMF organiseert, samen met de OC Natuurkunde en Sterrenkunde en andere betrokkenen, het Natuur- en Sterrenkunde Overleg Studenten (NSOS). Bij de NSOS en MFM worden de lopende vakken en tentamens besproken. Vragen omtrent het curriculum, studie-ondersteuning en andere studiegerelateerde onderwerpen kun je hier ook kwijt.

Medezeggenschap op faculteitsniveau

Het medezeggenschapsorgaan dat het Faculteitsbestuur adviseert, is de Faculteitsraad. De Faculteitsraad bestaat uit een verkozen leden. De raad is bevoegd de algemene gang van zaken binnen de faculteit met het faculteitsbestuur te bespreken, voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken.. Zaken die tijdens vergadering aan de orde komen zijn o.a. de begroting van de faculteit, het faculteitsreglement, het Onderwijs Examen Reglement (de rechten en plichten van student en docent m.b.t. de opleiding). Verder komen ook onderwijskundige zaken, de verbouwing en de hiermee samenhangende (tijdelijke) verhuizing aan bod.

Medezeggenschap op universiteitsniveau

De Universiteitsraad is het gekozen medezeggenschapsorgaan op universiteitsniveau. Als zodanig heeft zij een aantal algemene bevoegdheden en taken. Instemming van de Universiteitsraad is nodig op het gebied van bijvoorbeeld het studentenstatuut en regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn.

De leden van de Universiteitsraad worden gekozen uit de beide geledingen binnen de universiteit: het personeel en de studenten. Beide geledingen zijn met elk twaalf personen vertegenwoordigd. De studentgeleding wordt gekozen vanuit verschillende fracties: Lijst Calimero, Studenten Organisatie Groningen (SOG) en de Onafhankelijke Studentenraad (OSR).

Bètastuf

De Bèta Studenten Federatie (Bètastuf) is de overkoepelende organisatie voor alle studentvertegenwoordigers aan de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen. Maandelijks komen afgevaardigde van de OC's, de studieverenigingen en de Faculteitsraad bij elkaar. Tijdens de vergadering worden faculteitsbrede veranderingen, problemen en ontwikkelingen besproken. De Bètastuf wordt voorgezeten door het Bestuurlijk Orgaan der Bètastuf (BOB). Verder produceert de Bètastuf verschillende notities per jaar waarin zij de mening van de studenten van FWN omtrent een onderwerp dat speelt, aanbiedt aan het faculteitsbestuur.

Contactgegevens

Medezeggenschapsorgaan Contactgegevens
OC (Technische) Natuurkunde ocnatuurkunde@betastuf.nl
OC (Technische) Wiskunde ocwiskunde@betastuf.nl
OC Sterrenkunde ocsterrenkunde@betastuf.nl
OC Informatica ocinformatica@betastuf.nl
OC Kunstmatige Intelligentie ocki@betastuf.nl
Undergraduate School of Science ugs@betastuf.nl
Graduate School of Science gss@betastuf.nl
Faculteitsraad fast@betastuf.nl
Lijst Calimero contact@lijstcalimero.nl
SOG fractie@studentenorganisatie.nl
OSR bestuur@osrgroningen.nl
Bètastuf bestuur@betastuf.nl
NSOS nsos@betastuf.nl