English Nederlands

Onderzoeksinstituten

Back to Faculteit en Universiteit

De Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen heeft 13 onderzoeksinstituten. Elk van deze instituten is aan een of meer bachelor- en/of masterstudies gekoppeld. Hieronder wordt kort ingegaan op de 7 voor een FMF'er interessante onderzoeksinstituten.

ZIAM

Het Zernike Institute of Advanced Materials is het onderzoeksinstituut welke gekoppeld is aan (Technische) Natuurkunde, de topmaster Nanoscience en Scheikunde.

Ze houden zich bezig met het ontwerp van en wetenschappelijk onderzoek naar de functionaliteit van materialen. Er wordt onderzoek gedaan naar relatie tussen (micro) aspecten van een materiaal en diens fysische en chemische eigenschappen. Op het gebied van nanoscience en nanotechnology bestrijkt ZIAM het gehele bereik van het synthetiseren, bouwen en identificeren van materialen en devices.

Kapteyn Instituut

Het Kapteyn Instituut is het sterrenkundige instituut van de Rijksuniversiteit Groningen en dan ook gekoppeld aan de Sterrenkunde opleiding.

Er wordt onderzoek gedaan naar onder andere de formatie, evolutie en structuur van de sterrenstelsels. Ook wordt er gekeken naar hoe het Universum zich van het allereerste begin tot aan nu heeft ontwikkeld. Ze houden zich verder bezig met de ontwikkeling van de apparatuur die nodig is om observaties te doen en met manieren om de grote datastromen te verwerken tot werkbare resultaten.

ALICE

ALICE is het onderzoeksinstituut voor Kunstmatige Intelligentie en Cognitieve Technologie. Als zodanig is het gekoppeld aan de opleidingen Informatica en KI.

Het is een erg interdisciplinair instituut met overlap in de vakgebieden Informatica, Biologie en Psychologie. Het doel is het expliciet beschrijven van fundamentele eigenschappen van cognitie zodat er modellen van perceptuele, cognitieve en gedragsmatige regelbare functies gemaakt kunnen worden.

JBI

Het Johann Bernoulli Instituut (JBI) voor Wiskunde en Informatica is verbonden met de (Technische) Wiskunde en Informatica opleidingen.

Het JBI heeft enerzijds heel fundamenteel onderzoek naar bijvoorbeeld algebraïsche structuren en de wiskundige fundering van de informatica. Aan de andere kant realiseren zij zich ook dat de impact van computer simulaties op de maatschappij toeneemt. Dus vind er ook onderzoek plaats in het verbeteren van numerieke algoritmes in het algemeen.

ESRIG

Het Energy and Sustainability Research Institute Groningen (ESRIG) is opgericht om een bijdrage te leveren aan de wereldwijde energielevering van de toekomst voor meer mensen en op een duurzame manier. ESRIG is verbonden aan de Energy and Environmental Science (EES) master.

Het onderzoek is opgebouwd rond twee kerngebieden. Enerzijds is er de focus op energievoorziening en energieomzettingen zoals biobrandstoffen en organische zonnecellen. Aan de andere kant is er de transitie naar duurzaamheid. Hieronder valt bijvoorbeeld de ontwikkeling en evaluatie van (inter)nationaal klimaatbeleid en onderzoek naar koolstofcyclus en broeikasgassen. Verder is er bij ESRIG aandacht voor het thema ‘global change’.

Van Swinderen Instituut

Het Van Swinderen Instituut voor Fundamentele Fysica is een instituut dat bestaat uit het voormalige Centrum voor Theoretische Natuurkunde (CTN) en enkele onderzoeksgroepen van het Kernfysisch Versneller Instituut (KVI). VSI is gekoppeld aan de (Technische) Natuurkunde opleiding.

Binnen VSI zijn er twee richtingen: 'Theoretical High-Energy Physics' en 'Experimental Particle Physics'. Het doel is om universele wetten van de Natuur te vinden die de empirische data van bijvoorbeeld LHC experimenten verklaren. Onderwerpen die bestudeerd worden zijn bijvoorbeeld 'supersymmetry', 'quantum gravity' en 'string theory'.

KVI-CART

KVI-Center for Advanced Radiation Technology is het onderzoeksinstituut van de universiteit dat zich bezig houdt met het uitvoeren van zuiver wetenschappelijk onderzoek in subatomaire en in astrodeeltjesfysica en van toepassingsgericht onderzoek in versneller fysica en medische fysica.

KVI-CART is in tegenstelling tot de andere genoemde instituten geen onderdeel van de faculteit. Ze vallen rechtstreeks onder het college van het bestuur, maar verzorgen wel een deel van het onderwijs binnen natuurkunde en leidt jonge onderzoekers op in de natuurkunde en medische technologie op BSc, MSc en PhD niveau.

IDO

Het Instituut voor Didactiek en Onderwijsontwikkeling (IDO) werkt aan een onderzoeksprogramma gericht op verbetering van het onderwijs in wiskunde en de natuurwetenschappen. Het IDO is verbonden aan o.a. de tweejarige Nederlandstalige master Educatie en Communicatie.

Thema van het onderzoeksprogramma is 'leerlingen en studenten voorbereiden op wetenschap'. Dit betekent dat het onderzoek zich richt op de ontwikkeling van wetenschappelijke kennis, vaardigheden en attitudes in de bovenbouw van het Voortgezet Onderwijs en het Wetenschappelijk Onderwijs. Het onderzoek is zowel fundamenteel, gericht op theorievorming, als toegepast, gericht op toepassingen in onderwijs.