English Nederlands

Faculteit en Universiteit

Back to Studie

Als student (Technische) Wiskunde, (Technische) Natuurkunde, Sterrenkunde, Informatica en Kunstmatige Intelligentie (KI) ben je voornamelijk bezig met je studie. Achter het simpel volgen van vakken schuilt echter een hele organisatiestructuur. Op dit deel van de website illustreren we kort de organen die ervoor zorgen dat jij je vakken kan volgen.

Universiteitsstructuur

Hieronder is de structuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) gegeven. De RuG is opgedeeld in verschillende faculteiten, waarbij de studies van de FMF onder de Faculteit van Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) vallen. De gehele universiteit wordt bestuurt door het College van Bestuur (CvB). De Universiteitsraad, met daarin een student- en docentgeleding, is het medezeggenschapsorgaan dat toeziet op het functioneren van het CvB. In het CvB zit ook een student (de Student Assessor).

Het CvB neemt soms besluiten die alle studenten van alle faculteiten aangaan. Een schoolvoorbeeld hiervan is de inkorting van het collegejaar waardoor hertentamens anders geroosterd werden, namelijk in de avonduren gedurende de volgende periode.

Organogram RUG

Faculteitsstructuur

Aan het hoofd van de Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen (FWN) staat het Faculteitsbestuur. Deze bestaat uit de decaan, de vicedecaan, de penningmeester en de secretaris. Verder is er een student-lid van het Faculteitsbestuur (de FB'er). Het Faculteitsbestuur wordt gecontroleerd/geadviseerd door de Faculteitsraad.

De FWN heeft twee takken: Onderzoek en Onderwijs. De tak Onderzoek is onderverdeeld in 13 verschillende onderzoeksinstituten. Elk van deze instituten is aan een of meer bachelor- en/of masterstudies gekoppeld. De verschillende instituten hebben weer basiseenheden (vakgroepen) onder zich.

De onderwijstak van de FWN is ook onderverdeeld, namelijk in de Undergradute en Graduate Schools of Science (USS en GSS). De USS gaat over alle FWN bacheloropleidingen, daar waar de GSS staat voor alle masteropleidingen en PhDs. In het bestuur van de USS zitten twee bachelorstudenten, terwijl in het GSS-bestuur een master-student en een PhD zit.

Structuur FWN

Per opleiding is er vervolgens een opleidingsbestuur met aan het hoofd daarvan de adjunct. Het opleidingsbestuur wordt bijgestaan door de opleidingscommissies (OC's). Verder is er per opleiding een examencommissie waar de student heen moet wanneer hij/zij wil afwijken van het vastgelegde programma.